Thư cảm ơn của Ban lãnh đạo Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu

 08:30 SA @ Thứ Năm - 01 Tháng Tám, 2019

Nguồn:  Nguyễn Thanh Hải  -  Phó giám đốc Phụ trách
Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu