01:23 CH @ Thứ Năm - 16 Tháng Tư, 2020

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2020/PLX là tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Dầu hỏa dân dụng (KO) đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo quyết định số:170/PLX-QĐ-TGĐ ngày 14 tháng 4 năm 2020, thay thế cho TCCS 02:2015/PLX.

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nguồn:  Ban Truyền thông
Petrolimex