Mazut 380 - 0,5S (RMG) [FO 380 - 0,5S]

 09:20 SA @ Thứ Năm - 14 Tháng Mười Hai, 2023

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 04:2023/PLXlà tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm nhiên liệu đốt lò (FO) đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số 28/PLX-QĐ-TGĐ ngày 31 tháng 01 năm 2023.

TCCS 04:2023/PLX thay thế TCCS 04:2019/PLX.

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Mazut 380 - 0,5S (RMG) [viết tắt FO 380 - 0,5S] là tên hàng hóa của nhiên liệu đốt lò công nghiệp có độ nhớt lớn nhất là 380 cSt và có hàm lượng lưu huỳnh lớn nhất là 0,5% khối lượng.

Các chỉ tiêu chất lượng và phương phát thử tương ứng của Nhiên liệu đốt lò (FO) được quy định như sau:

Nguồn:  Ban truyền thông
Petrolimex