Nhiên liệu Diesel mức V (DO 0,001S)

 10:00 SA @ Thứ Ba - 02 Tháng Giêng, 2018

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2015/PLXlà tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Nhiên liệu Diesel mức V (DO 0,001S) đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số:005/PLX-QĐ-TGĐ ngày 05 tháng 01 năm 2016.

Tiêu chuẩn cơ sở này được sửa đổi, bổ sung lần 02 theo Quyết định số681/PLX-QĐ-TGĐ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Các chỉ tiêu chất lượng và phương phát thử tương ứng của Nhiên liệu Diesel mức V (DO 0,001S) được quy định như sau:

Nguồn:  Ban website
Petrolimex