07:13 SA @ Thứ Hai - 25 Tháng Mười Hai, 2023

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 05:2023/PLX là tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm nhiên liệu hàng hải dùng cho các động cơ tàu biển đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số 28/PLX-QĐ-TGĐ ngày 31 tháng 01 năm 2023.

TCCS 05:2023/PLX thay thế TCCS 05:2019/PLX.

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Mazut 180 - 0,5S (RMG) [viết tắt FO 180 - 0,5S]: là tên hàng hóa của nhiên liệu hàng hải dùng cho động cơ tàu biển có độ nhớt lớn nhất là 180 cSt và tương đương với loại RMG 180 trong phân loại ISO 8217.

Mazut 380 - 0,5S (RMG) [viết tắt FO 380 - 0,5S]: là tên hàng hóa của nhiên liệu hàng hải dùng cho động cơ tàu biển có độ nhớt lớn nhất là 380 cSt và tương đương với loại RMG 380 trong phân loại ISO 8217.

Các chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu hàng hải và phương pháp thử được quy định như sau:

Nguồn:  Ban truyền thông
Petrolimex