Tiêu chuẩn cơ sở Xăng sinh học E5 RON 92 - II

 09:35 SA @ Thứ Sáu - 06 Tháng Mười, 2017

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06/2015/PLX thay thế TCCS 06:2014/PETROLIMEX

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06:2015/PLX là tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Xăng không chì đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số: 005/PLX-QĐ-TGĐ ngày 05 tháng 01 năm 2016.

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn sử dụng và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Các chỉ tiêu chất lượng và phương phát thử tương ứng của Xăng không chì được quy định như sau:

Nguồn:  Ban website
Petrolimex