Hỗ trợ

Chia sẻ

Petrolimex ban hành yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 95-III và RON 95-IV

Ngày 21.11.2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) đã ban hành Quyết định số 506/PLX-QĐ-TGĐ về ban hành và thực hiện yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 95-III và RON 95-IV (sau đây viết tắt là “QĐ 506”).

QĐ 506 do Phó tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Kiên ký ban hành kèm theo là các Yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 95-III và RON 95-IV áp dụng cho công tác nhập tạo nguồn của Petrolimex.

Việc ban hành QĐ 506 của Petrolimex căn cứ Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11.11.2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” và các văn bản có liên quan.

QĐ 506 có hiệu lực từ ngày ký ban hành, được gửi đến Phòng Xuất nhập khẩu Petrolimex và các Công ty Xăng dầu đầu mối của Petrolimex để thực hiện công tác tạo nguồn phục vụ kinh doanh tại thị trường nội địa theo lộ trình Chính phủ quy định.