Lịch kho xuất hàng - Tháng 04/2015

 08:27 SA @ Thứ Hai - 06 Tháng Tư, 2015

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ
buổi chiều

Thứ 4 – 01

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 5 – 02

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 6 – 03

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 7 – 04

A-C

C

A-C

Chủ nhật – 05

B

Thứ 2 – 06

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 3 – 07

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 4 – 08

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 5 – 09

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 6 – 10

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 7 -11

A-C

C

A-B-C

Chủ nhật – 12

B

Thứ 2 – 13

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 3 – 14

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 4 – 15

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 5 – 16

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 6 – 17

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 7 –18

A-C

C

A-C

Chủ nhật – 19

B

Thứ 2 – 20

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 3 – 21

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 4 – 22

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 5 – 23

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 6- 24

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 7- 25

A-C

C

A-B-C

Chủ nhật – 26

B

Thứ 2 – 27

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 3 –28

A-B-C

C

A-B-C

Thứ 4 - 29

A-B-C

B

C

A-B-C

Thứ 5 - 30

A-B-C

C

A-B-C

Ghi chú : Các ngày kho B xuất hàng đường bộ thời gian xuất Jet A1 cho PA đến 17 giờ.
Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25,DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, Jet A1
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05, Jet A1
  • Kho C-D : Xăng M92, Xăng M95, KO, DO 0.05, Jet A1

Nguồn:  Petrolimex Sài Gòn
Petrolimex Sài Gòn