Lịch kho xuất hàng - Tháng 05/2014

 02:29 CH @ Thứ Hai - 28 Tháng Tư, 2014

Tháng 5 – 2014

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 5- 01

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6 -02

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7-03

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật-04

B

Thứ 2 – 05

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3- 06

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 07

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 08

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6 -09

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 10

A-B

B (21 giờ)

C

A-B

Chủ nhật – 11

C

Thứ 2 -12

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 13

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4 -14

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 15

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 16

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 17

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật – 18

B

Thứ 2 -19

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3- 20

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4-21

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5 -22

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 23

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 24

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật – 25

C

Thứ 2- 26

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 27

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4- 28

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 29

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 30

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7 - 31

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA ( Vinapco không nhận hàng đêm )

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 ,Jet A1
  • Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO ,Jet A1

Nguồn:  Trần Hồng Hải  -  PTP. Điều độ kho cảng
Petrolimex Sài Gòn