Lịch kho xuất hàng - Tháng 07/2014

 08:49 SA @ Thứ Sáu - 27 Tháng Sáu, 2014

Tháng 7– 2014

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Thứ 3- 01

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 02

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 03

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6 -04

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 05

A-B

B (21 giờ)

C

A-B

Chủ nhật – 06

C

Thứ 2 -07

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 08

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4 -09

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 10

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 11

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 12

A-C

C (21 giờ)

B

A-C

Chủ nhật –13

B

Thứ 2 -14

A-B-C

C (21 giờ)

-

A-B-C

Thứ 3- 15

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4-16

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5 -17

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 18

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 19

A-B

B (21 giờ )

C

A-B

Chủ nhật – 20

C

Thứ 2- 21

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 3- 22

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 4- 23

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 5- 24

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 6- 25

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 26

A-C

C (21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật – 27

B

A-B-C

Thứ 2- 28

A-B-C

C (21 giờ )

-

A-B-C

Thứ 3- 29

A-B

B (21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 4 -30

A-C

C (21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5 - 31

A-B

B (21 giờ )

C

Ghi chú : Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 cho PA ( Vinapco không nhận hàng đêm )

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

  • Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380
  • Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 ,Jet A1
  • Kho C : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO ,Jet A1

Nguồn:  Trần Hồng Hải
Petrolimex Sài Gòn