Lịch kho xuất hàng - Tháng 12/2013

 09:33 SA @ Thứ Tư - 27 Tháng Mười Một, 2013

Tháng 12 – 2013

Ngày

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Xuất ngày

Xuất đêm

Kho nghỉ

Chủ nhật-01

C

Thứ 2- 02

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3 -03

A-C

C(21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4- 04

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 5- 05

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6 -06

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ7-07

A-C

C(21 giờ )

B

A-C

Chủ nhật-08

B

Thứ 2- 09

A-B-C

C(21 giờ)

A-B-C

Thứ 3 -10

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4- 11

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 12

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6 -13

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ7-14

A-B

B(21 giờ)

C

A-B

Chủ nhật-15

C

Thứ 2 – 16

A-B

B (21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3-17

A-C

C(21 giờ)

B

A-B-C

Thứ 4-18

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 5- 19

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 6 -20

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 7- 21

A-C

C(24 giờ )

B

A-C

Chủ nhật – 22

B

Thứ 2 -23

A-B-C

C(21 giờ)

A-B-C

Thứ 3- 24

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 4 -25

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 5- 26

A-B

B(21 giờ )

C

A-B-C

Thứ 6- 27

A-C

C(21 giờ )

B

A-B-C

Thứ 7- 28

A-B

B(21 giờ)

C

A-B

Chủ nhật – 29

C

Thứ 2 -30

A-B

B(21 giờ)

C

A-B-C

Thứ 3- 31

A-C

C (21 giờ)

B

A-B-C

Ghi chú: Các đêm xuất sau 21 giờ chỉ xuất Jet A1 choPA ( Vinapco không nhận hàng đêm )

Nguồn hàng hiện có tại các kho:

-Kho A : Xăng M92, DO 0.25, DO 0.05, FO 3.0, FO 3.5, FO 380

-Kho B : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.25, DO 0.05 , FO 3.0

-Kho C-D : Xăng M92, Xăng M95, DO 0.05, KO

Nguồn:  Trần Hồng Hải  -  PTP. Điều độ kho cảng
Petrolimex SAIGON