Lịch kho xuất hàng - Tháng 8/2017

 02:42 CH @ Thứ Hai - 31 Tháng Bảy, 2017

Ngày/Giờ

7.00 -18.00

Kho xuất bộ

Kho xuất thủy

Thứ 3 – 01

A-B-C

A-B-C

Thứ 4 – 02

A-B-C

A-B-C

Thứ 5 – 03

A-B-C

A-B-C

Thứ 6 – 04

A-B-C

A-B-C

Thứ 7 – 05

A-B-C

A-B-C

Chủ nhật –06

A

Thứ 2 – 07

A-B-C

A-B-C

Thứ 3 – 08

A-B-C

A-B-C

Thứ 4 – 09

A-B-C

A-B-C

Thứ 5 – 10

A-B-C

A-B-C

Thứ 6 – 11

A-B-C

A-B-C

Thứ 7 – 12

A-B-C

A-B-C

Chủ nhật –13

A

Thứ 2 – 14

A-B-C

A-B-C

Thứ 3 – 15

A-B-C

A-B-C

Thứ 4 – 16

A-B-C

A-B-C

Thứ 5 – 17

A-B-C

A-B-C

Thứ 6 – 18

A-B-C

A-B-C

Thứ 7 – 19

A-B-C

A-B-C

Chủ nhật –20

A

Thứ 2 – 21

A-B-C

A-B-C

Thứ 3 – 22

A-B-C

A-B-C

Thứ 4 – 23

A-B-C

A-B-C

Thứ 5 – 24

A-B-C

A-B-C

Thứ 6 – 25

A-B-C

A-B-C

Thứ 7 – 26

A-B-C

A-B-C

Chủ nhật –27

A

Thứ 2 – 28

A-B-C

A-B-C

Thứ 3 – 29

A-B-C

A-B-C

Thứ 4 – 30

A-B-C

A-B-C

Thứ 5 – 31

A-B-C

A-B-C

Nguồn hàng hiện có tại các kho :

- Kho A : Xăng RON 92-II, Xăng E5, Xăng RON 95- IV, DO 0.05%S, FO 380, FO 3.0S,

FO 3.5S, Jet A-1

- Kho B : Xăng RON 92-II, Xăng RON 95-III, DO 0.05%S, Jet A-1

- Kho C-D : Xăng RON 92-II, Xăng E5, Xăng RON 95-III, DO 0.05%S, KO

Nguồn:  Petrolimex Sài Gòn
Petrolimex Sài Gòn